За Нас

Съюзът на енергетиците в България e национална синдикална организация, регистрирана по фирмено дело No 17144/1993 год. по описа на Софийски градски съд., съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Нашата история

A
Учредяване

На 10 март 1990 г. 63 пълномощници на 4156 работници и служители в енергетиката учредиха Съюза на енергетиците в България и приеха своя Устав.

Синдикално партньорство

5
Общност на свободните синдикални организации

На 12 януари 1993 г. СЕБ участва в учредяването на Общност на свободните синдикални организации в България / ОССОБ/. Решение на Софийски градски съд от 22.07.1993 г.

5
Национална представителност

На 16 февруари 1995 г. С решение № 82 на Министерски съвет ОССОБ е призната за представителна на национално равнище.

5
Обединени синдикати

На 3 октомври 1996 г. СЕБ е учредител на Обединение за национални, синдикални и граждански действия „Промяна”. Подписано е споразумение за общи действия срещу правителството на Жан Виденов и за предизвикване на предсрочни парламентарни избори.

5
Обединение "Промяна"

На 20 април 1997 г. Съюзът на енергетиците в България участва в учредяването на Обединение „Промяна”.

5
Съюз на синдикатите

На 27 юни 1997 г. Съюзът на енергетиците в България е приет за член на Съюза на синдикатите в Обединение „Промяна”.

5
Национална представителност

На 27 юни 1997 г. СЕБ е приет за член на Съюза на синдикатите в Обединение „Промяна”.

5
Самостоятелност

На 2 ноември 2005 г. Съюзът на енергетиците в Българиянапусна Съюз на синдикатите в Обединение „Промяна”.

Ние сме независими и свободни.
Ние имаме финансова самостоятелност.
СЕБ набира средствата си от членски внос.

Уважаван партньор в социалния диалог

A
„ЧЕЗ Разпределение България” АД

На 24.07.2019 г. е подписан нов Колективен трудов договор в дружеството. Синдикалните организации на СЕБ се представляват от г-н Ангел Зотев.Нечленуващите в синдикати работници и служители се присъединяват със заявление и заплащане на еднократна присъединителна парична вноска в размер на 108 лв.

A
„ЧЕЗ България” ЕАД

На 24.07.2019 г. е подписан нов Колективен трудов договор в дружеството. Синдикалните организации на СЕБ се представляват от г-н Георги Боздев. Нечленуващите в синдикати работници и служители се присъединяват със заявление и заплащане на еднократна присъединителна парична вноска в размер на 108 лв.

A
„Електроразпределение Юг” ЕАД, Пловдив

На 18.12.2019 г. е подписан Колективен трудов договор със срок на действие две години. Синдикалната организация на СЕБ не е страна по този КТД, тъй като е учредена през м. февруари 2020 г.На 28.04.2010 г. синдикалната организация на СЕБ в „ЕВН България Електроразпределение” АД подписа Колективен трудов договор.

A
„Електроразпределение Север” АД, Варна

A
„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги” ЕООД, Варна

A
АЕЦ Козлодуй ЕАД

A
„Топлофикация София” ЕАД

Председателят на синдикалната организация на СЕБ г-н Борис Петков участва в преговорите и подписа нов КТД в „Топлофикация София” ЕАД на 27.09.2018 г., заедно с другите синдикати в дружеството.На 31.08.2009 г. синдикалната организация на СЕБ в „Топлофикация София” ЕАД подписа Колективен трудов договор.

A
„Топлофикация Перник” ЕАД

Няма подписан Колективен трудов договор, след като работодателят отказа да събира членския внос по ведомост и реално не съществува социален диалог.На 27.01.2010 г. синдикалната организация на СЕБ в „Топлофикация Перник” ЕАД подписа Колективен трудов договор.

A
„ЧЕЗ Електро България” АД

A
„ЕВН Център за услуги” ЕООД, Пловдив

На 18.12.2019 г. е подписан Колективен трудов договор със срок на действие две години. На 20.12.2017 г. синдикалните организации от КНСБ и КТ Подкрепа подписаха нов КТД.

A
„ЕНЕРГО-ПРО Варна” ЕОД, Варна

На 13.11 2019 е подписан Колективен трудов договор. СЕБ участва в преговорите и е страна по този КТД.

A
„ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД, Варна

A
ЕСО ЕАД

Председателят на синдикална организация на СЕБ в ЕСО МЕР Стара Загора  г-н Искрен Искров участва в преговорите и подписването на нов Колективен трудов договор в дружеството, който влиза в сила от 01.01.2020 г. и е със срок на действие до 31.12.2021 г.

A
„Топлофикация Русе” ЕАД

На 10.03. 2010 г. синдикалната организация на СЕБ в „Топлофикация Русе „ ЕАД подписа Колективен трудов договор.

A
„ТЕЦ Бобов дол” ЕАД

Няма подписан Колективен трудов договор, след като работодателят отказа да събира членския внос по ведомост и реално не съществува социален диалог.На 1.03.2010 г. синдикалната организация на СЕБ в „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД подписа Колективен трудов договор.

Легитимност

Решение №2 на СГС от 14.12.1994 г.
Решение №3 на СГС от 13.11.1995 г.
Решение №4 на СГС от 24.03.1999 г.
Решение №5 на СГС от 18.07.2001 г.
Решение №6 на СГС от 09.01.2002 г.
Решение №7 на СГС от 14.07.2003 г.
Решение №9 на СГС от 25-27.09.2008 г.
Решение №10 на СГС от 02.12.2010 г.
Решение №12 на СГС от 24.07.2014 г.

ЗА ВРЪЗКА С НАС

 Copyright © 2020 www.seb-bg.com Union of Bulgarian Power Engineers. All rights reserved. Designed by AV Design Group