Споразумение за синдикално сътрудничество

Днес председателите на синдикалните организации на СЕБ и ФЕ „Подкрепа“ в „Топлофикация София“ ЕАД подписаха споразумение за синдикално сътрудничество. Двете синдикални организации ще изготвят общ проект за КТД в дружеството и ще участват заедно в процеса за избор на...

Жалба до Комисия за защита от дискриминация

В чл. 3, ал. 2 от КТД в дружествата на ЕВН България е уговорено , че: „Като условие за настъпване на присъединяването по ал. 2 към този КТД, съответният работник и служител, заплаща ежемесечна присъединителна вноска в размер на 0,7% от нетното им месечно трудово...