Прехвърляне на дейността на ЕОИИТ ЕАД към ЕСО ЕАД

Във връзка с взето решение от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, както и в съответствие на решения на СД на ЕОИИТ ЕАД от 01.04.2014 г. се прехвърля дейността по измерване количествата електрическа енергия и персонала на ЕОИИТ ЕАД към ЦУ на ЕСО ЕАД, при условията на чл....