Нов КТД в „ЕВН Център за услуги” ЕООД, Пловдив

По неизвестни причини работодателят е преустановил събирането на членски внос на членовете на СЕБ в дружеството. Синдикалната организация на СЕБ не е поканена за участие в колективното трудово договаряне. Годишният размер на присъединителните вноски не може да бъде...