Искане от г-жа Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет за приемане на тълкувателно решение, с правно основание чл. 124, ал.1 от Закона за съдебната власт

„Висшият адвокатски съвет счита, че установеното противоречие в практиката на отделни състави на Върховен административен съд, е основание да бъде постановено тълкувателно решение, за да бъде преодоляна противоречивата съдебна практика и да бъде дадено задължително...

Съюзът на енергетиците в България е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписвания към министъра на правосъдието.

Съюзът на енергетиците в България е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписвания към министъра на...