С Ъ Ю З Н А Е Н Е Р Г Е Т И Ц И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

 

УСТАВ


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 /1/ Името на сдружението е СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ /СЕБ/.
/2/ Съюзът на енергетиците в България е доброволен, самостоятелен съюз на лица с общи професионални интереси, независим от идеологии, политически, държавни и други обществени структури.
/3/ Сдружението е със седалище Република България, гр. София.
/4/ Адресът на сдружението е Република България, гр. София, община Столична, район Оборище , ул. “Триадица” N 8
/5/ Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел и се учредява за неопределен срок.
/6/ Сдружението се създава за осъществяване на дейност в частна полза.

II.ЦЕЛИ

Чл. 2 Целите на Съюза на енергетиците в България са:
1. Защита на синдикалните права и интереси на членовете си в съответствие с Конституцията на Република България и законите;
2. Създаване и поддържане на демократични правови отношения между работниците и работодателите в енергетиката;
3. Постигане на по-висок социален статус и обществен престиж на работещите в енергетиката;
4. Защита правото на здравословни и безопасни условия на труд, екологично чиста работна среда и съдейства за подобряването им;
5. Защита правото на свободен труд, избор на работа, на професионална специализация, повишаване на квалификацията и преквалификацията на членовете си;
6. Защита на своите членове от противозаконни действия на работодателите, административни и други органи и лица, съгласно Кодекса на труда и постигнатите договорености в колективните трудови договори;
7. Гарантирне правото на свободно договаряне с работодателите и техните сдружения по въпросите на трудовите и социални отношения;
8.Членство в международни синдикални организации и институции и при необходимост осигуряване на подкрепата им чрез солидарни действия;
Чл. 3 За реализиране на целите си СЕБ:
1. представлява своите членове в страната и чужбина пред органите на държавната власт, работодателите и техните сдружения, както и пред други обществени организации;
2. изготвя предложения за промяна и усъвършенстване на нормативната база в интерес на членовете си;
3. сътрудничи с органи, организации и институции, имащи законодателна инициатива;
4. разработва и отстоява свои проекти пред законодателната и изпълнителната власт и работодателските сдружения;
5. взаимодейства с централната и местна държавна администрация;
6. участва в преговори, сключване на споразумения и договори с държавни органи, с работодатели и техните сдружения;
7. провежда собствена социална, просветна, финансова, консултантска и друга дейност и оказва специализирана помощ на членовете си;
8. установява контакти с международни синдикални организации и институции;
9. формира парични фондове, предназначени за осъществяване на своите цели.
Чл. 4 СЕБ набира парични средства за реализация на целите си от членски внос, дарения и други източници, разрешени от закона.
Чл. 5 Набраните средства се изразходват за постигане целите на СЕБ,в съответствие с решенията на Националната конференция, Управителния съвет в рамките на правомощията им и бюджета.
Чл. 6 /1/ Размерът на индивидуалния членски внос се определя от общото събрание на секцията.
/2/ Членският внос се събира ежемесечно в секциите.
/3/ За реализиране дейността на органите на СЕБ, секцията отчислява месечно по 0.8% от минималната работна заплата за страната за всеки свой член.
/4/ Индивидуални членове на СЕБ, които не получават трудово възнаграждение и пенсионерите плащат членски внос в размер на 0.2% от минималната работна заплата за страната.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7 Предмет на дейността на Съюза е представителство, съдействие и защита на общите и специфични икономически, трудови, социални права и интереси на своите членове пред работодателите и техните сдружения, държавните, административните, обществени и други органи и организации, съобразявайки се с нормите на националното и международно законодателство и с този устав.

IV. УСТРОЙСТВО

Чл. 8 Съюзът на енергетиците в България е национална организация на доброволно съюзили се, изградени на професионален принцип секции, които не членуват в други синдикални организации.
Чл. 9 В Съюза на енергетиците в България могат да членуват всички работници и служители от енергетиката или работещи на енергийни обекти извън системата й, независимо от партийната си, расова, етническа или религиозна принадлежност, които приемат този устав, плащат членски внос и не са работодатели по смисъла на Кодекса на труда или членове на управленски структури.
Чл. 10 Член на СЕБ е секцията с не по-малко от 5 члена. Учредителният протокол, заверен с подписите на участниците, този устав и документ по чл.22, ал.1 т.8 от устава са организационните документи на секцията, конституиращия като поделение на СЕБ с правата на юридическо лице, съобразно чл. 49 от Кодекса на труда.
Чл. 11 Органи на секцията са:
1. Общо събрание /ОС/
2. Управителен съвет /УС/
Чл. 12 /1/ Общото събрание на секцията се свиква на редовно заседание един път в годината от председателя с решение на управителния съвет на секцията.
/2/ Общото събрание на секцията се свиква извънредно от председателя с решение на управителния съвет или от 1/3 от членовете на секцията.
/3/ Общото събрание на секцията се свиква с писмена покана, която се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на секцията, най-малко един месец преди насрочения ден.
/4/ Общото събрание на секцията е законно, ако присъстват не по-малко от 3/4 от членовете на секцията или делегати избрани на квотен принцип.
/5/ Решенията на общото събрание на секцията се вземат с мнозинство 50% +1 от присъстващите.
/6/ Общото събрание на секцията:
1. избира председател и управителен съвет за срок от три години;
2. определя размера на членския внос, който не може да бъде по-малък от този в чл.6/1/;
3. приема основните насоки и програма за дейността на секцията.
4. приема отчет за дейността на УС и секцията;
5. взема решение за прекратяване членството на секцията в СЕБ;
6. отменя решения на други органи на секцията, които противоречат на закона или устава.
/7/ Управителният съвет на секцията:
1. определя обема на представителната власт на отделните негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание на секцията;
3. разпорежда се с имуществото на секцията;
4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на секцията;
5. определя реда и организира извършването на дейността на секцията и носи отговорност за това;
6. приема и изключва индивидуални членове на секцията.
/8/ Председателят и членовете на управителния съвет са членове на общото събрание на секцията по право.
/9/ Председателят на секцията я представлява пред работодателя, пред други органи и организации по всички въпроси, свързани с предмета на дейността на секцията.
/10/ Дейността на секциите между общите събрания се ръководи от председателя и управителния съвет.

V.ОРГАНИ
Чл. 13 Органи на СЕБ са:
1. Национална конференция / Общо събрание/
2. Управителен съвет /УС/

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Чл. 14 Върховен орган на Съюза е Националната конференция.
Чл. 15 /1/ Участници на националната конференция са делегатите избрани на общо събрание на секциите и членовете на управителния съвет на СЕБ .
/2/ Броят на делегатите на конференцията се определя от общия брой на членовете по секции, разделен на 30. Секции с по-малко от 30 индивидуални члена участват с един делегат.
/3/ Делегатите на националната конференция се легитимират с протокол от общото събрание на секцията.
/4/ Всеки делегат и член на УС имат право на един глас. Не се допуска гласуване по пълномощие.
Чл. 16 /1/ Националната конференция се свиква на редовно заседание всяка година от управителния съвет.
/2/ Националната конференция се свиква извънредно от управителния съвет на СЕБ или по искане на една трета от членовете на Съюза, в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай управителния съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Национална конференция, тя се свиква от съда по седалището на Съюза по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
/3/ Националната конференция се свиква с писмена покана, изпратена с писмо или по факс до председателите на секции, изпратена най-малко 30 дни преди насрочената дата.
/4/ Поканата съдържа дневен ред, датата, час и място на провеждането на Националната конференция и по чия инициатива се свиква.
/5/ Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на СЕБ, най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл. 17 Националната конференция е законна, ако присъстват 50% + 1 от участниците в Конференцията.
Чл. 18 /1/ Всеки делегат и член на УС на националната конференция има право на един глас.
/2/ Не се допуска гласуване по пълномощие.
/3/ Гласуването е явно.
Чл. 19 /1/Решенията на националната конференция се вземат с мнозинство 50%+1 от присъстващите .
/2/ Решенията по чл. 20, ал.1 т. 1 и т.5 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

ПРАВА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

Чл. 20 /1/ Националната конференция:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членове на управителен съвет, като персонално избира председател на СЕБ, зам.председатели и секретар за срок от четири години;
4. взема решение за участие в други организации;
5. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
6. приема основните насоки и програма за дейността на СЕБ;
7. приема бюджет на сдружението;
8. взема решение относно дължимостта и размера на членския внос;
9. приема отчет за дейността на управителния съвет;
10. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Съюза.
/2/ Правата по ал.1 т. 1,3,5,7,9 и 10 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
/3/ Решенията на националната конференция са задължителни за другите органи на СЕБ.
/4/ Решенията на националната конференция подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 21 Управителният съвет на СЕБ се състои от :
1. председател;
2. зам.председатели, чийто брой се определя от конференцията;
3. секретар;
4. членове, чийто брой се определя от конференцията.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЕБ

Чл. 22 /1/ Управителният съвет /УС/ на СЕБ:
1. представлява СЕБ и определя обема на представителната власт на отделните негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на националната конференция;
3. разпорежда се с имуществото на Съюза;
4. подготвя и внася в националната конференция проект за бюджет;
5. подготвя и внася в националната конференция отчет за дейността на СЕБ;
6. определя реда и организира извършването на дейността на СЕБ, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. определя адреса на СЕБ;
8. приема и изключва секции на СЕБ;
9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.
/2/ Председателят и членовете на управителния съвет участват на националната конференция на СЕБ по право.
/3/ Дейността на управителния съвет се регламентира с “Правилник за устройство и дейност на управителния съвет на СЕБ”, приет от УС.
Чл. 23 Председателят на СЕБ:
1. представлява Съюза на енергетиците в България пред организации и държавни органи по всички въпроси, свързани с предмета на дейността на СЕБ;
2. ръководи цялостната дейност на СЕБ, в съответствие с решенията на националната конференция и управителния съвет;
3. упълномощава писмено лица за извършване на определени действия, свързани с дейността на СЕБ, след решение на УС;
4. сключва споразумения и договори с юридически и физически лица, както и с държавни органи и работодатели, съобразно с решенията на Националната конференция и управителния съвет;
5. сключва и прекратява трудови договори със служители на СЕБ, след решение на управителен съвет;
Чл. 24 Зам. Председателите на СЕБ изпълняват задачи възложени от председателя и функции регламентирани в “Правилник за устройство и дейност на управителния съвет на СЕБ”.
Чл. 25 Секретарят на СЕБ организира изпълнението на решенията на органите на СЕБ и изпълнява пълномощия, съгласно “Правилник за устройство и дейност на управителния съвет на СЕБ”.

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЕБ

Чл. 26 /1/ Заседанията на управителния съвет се свикват ежемесечно и се ръководят от председателя.
/2/ При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от един от зам. председателите, с решение на управителния съвет.
/3/ Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.
/4/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват 2/3 от неговите членове.
/5/ Решенията се вземат с мнозинство 50%+1 от присъстващите, а решения по чл. 22, ал.1, т.3 и т.6 с мнозинство от всички членове.

VI.ЧЛЕНСТВО

Чл.27 /1/ Членуването в Съюза на енергетиците в България е доброволно.
/2/ Член на СЕБ е секцията.
/3/ Индивидуален член на секцията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което приема този устав и не е член на друга синдикална организация.
/4/ Членовете на секцията се приемат от управителния съвет на секцията въз основа на подадено писмено заявление, в което изрично е декларирано приемането на този устав.
/5/ Отказът да бъде приет трябва да бъде писмено мотивиран и връчен на кандидата в едномесечен срок от датата на подаване на заявлението.
/6/ Отказът може да бъде обжалван пред общото събрание на секцията.
Чл. 28 Всеки индивидуален член има право:
1. да избира и да бъде избиран в органите на Съюза;
2. да участва в управлението и дейността на СЕБ;
3. да бъде информиран за дейността на секцията и на Съюза;
4. да получава защита на своите синдикални права, включително безплатна правна защита организирана от СЕБ;
5. да получава при определени условия материална помощ от Съюза;
6. да възразява пред управителния съвет на секцията или общото събрание, срещу действия, които смята, че накърняват синдикалните му права;
7. да ползва материална и почивна база, предоставена или собственост на Съюза;
8. да проявява синдикална солидарност.
Чл. 29 Всеки индивидуален член има следните задължения:
1. да спазва устава на СЕБ и да работи за постигане на целите му;
2. да участва в работата на секцията, в която членува;
3. да плаща членски внос месечно;
4. да не предприемат действия и да не правят изявления, които дискредитират Съюза;
5. да не вреди с действия и бездействия на дейността и целите на СЕБ.

VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО В СЕКЦИЯТА

Чл. 30 Членството в секцията на СЕБ се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до управителния съвет на секцията, в която членува;
2. със смъртта или поставянето на пълно запрещение;
3. с изключването;
4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
5. при отпадане.
Чл. 31 1/ Решение за изключване на индивидуални членове се взема от управителния съвет на секцията с мнозинство 2/3 от членовете на УС при:
1. поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо;
2. при нарушаване на устава.
/2/ Решението за изключване може да се обжалва пред общото събрание.
Чл. 32 Членството в секцията отпада при не внасяне на членски внос продължение на два месеца в годината.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО НА СЕКЦИЯТА В СЕБ

Чл.33 Членството на секцията в СЕБ се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до управителния съвет на СЕБ;
2. с изключването;
3. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
4. при отпадане.
Чл.34 /1/ Решение за изключване на секцията се взема, при нарушаване на устава, от управителния съвет на СЕБ с мнозинство от 2/3 от членове на УС .
/2/ Решението за изключване може да се обжалва пред националната конференция.
Чл. 35 Членството на секцията в СЕБ отпада при невнасяне на членски внос за един месец.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЕБ

Чл.36 /1/ Съюзът на енергетиците в България се прекратява:
1. с решение на националната конференция;
2. с решение на окръжния съд по седалище на СЕБ по чл. 13 от ЗЮЛНЦ.
Чл. 37 При прекратяване на СЕБ ликвидацията съгласно чл.14 от ЗЮЛНЦ се извършва от управителния съвет, с мнозинство от всички членове.
Чл. 38 Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се решава от националната конференция.

VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЕБ

Чл.39 Съюзът на енергетиците в България се преобразува с решение на националната конференция, по чл. 12 от ЗЮЛНЦ.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1 Съюзът на енергетиците в България е регистриран в Софийски градски съд по фирмено дело N17144/ 93 г.

&2 За правилното и цялостно функциониране на СЕБ въз основа на “Правилник за устройство и дейност на СЕБ” могат да се създават допълнителни спомагателни периодично или постоянно действащи органи.

&3 По всички неуредени въпроси в този устав се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и други граждански закони.

&4 Този устав е приет от III-та Годишна конференция на СЕБ, проведена на 20.02.1993 г. в София, допълнен и изменен на V-та Годишна конференция, проведена на 08.04.1994 г. в гр. Варна, на VI-та Годишна конференция, проведена на 14.04.1995г. в гр. Стара Загора, на Извънредната годишна конференция, проведена на 30-31.10 1998 г. в гр. Варна, на извънредната национална конференция, проведена на 08-10.11 2001 г. в гр. Стара Загора, на XVI-та Националната конференция, проведена на 14-16 април 2005 г. в София и на XIX – та Национална конференция, проведена на 25-27 септември 2008 г.