ПРАВИЛНИК

ЗА

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЕБ

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Чл.1 Настоящият Правилник е разработен в съответствие с Устава на Съюза на енергетиците в България /СЕБ/.

         Чл.2 Правилникът регламентира устройството, организацията и контрола на дейността на Управителния / УС / на СЕБ.

 

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

 

Чл.3 Основна цел на Управителния съвет на СЕБ е да съдейства за подобряване на социалното положение и професионален статут на работещите в енергетиката.

Чл.4 Основна задача на Управителния съвет на СЕБ е да защитава синдикалните права и интереси на членовете на Съюза.

Чл.5 Основните функции на УС на СЕБ са:

- да решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Националната конференция и Съюзния съвет;

- да разработва и предлага насоки на стратегията и политиката на Съюза;

- да осъществява сътрудничество с други организации.

 

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТТА

 

Чл.6 Управителният съвет, в качеството си на постоянно действащ колективен орган, организира и ръководи дейността на Съюза на енергетиците в България.

 

IV. УСТРОЙСТВО

 

Чл.7 Управителният съвет е в състав от 7 човека:

-          Председател на СЕБ;

-          Зам.председатели, двама на брой.

-          Секретар;

-          Членове, трима на брой.

    Чл.8 Председателят на СЕБ:

 1. Представлява и ръководи цялостната дейност на СЕБ, в съответствие с решенията на Управителния съвет;
 2. Организира и ръководи заседанията на УС, а при отсъствие посочва писмено един от за.председателите;
 3. Координира действията на членовете на УС;
 4. Сключва споразумения и договори с юридически и физически лица, както и със съответните държавни органи и работодатели, съобразно решенията на УС, Съюзния съвет и Националната конференция;
 5. Подписва всички счетоводни и банкови документи;
 6. Сключва договори с щатни служители;
 7. Свиква заседанията на УС, Съюзния съвет и Националната конференция, с решение на УС;
 8. Отчита дейността си пред Съюзния съвет;
 9. Отчита дейността на УС и Съюза пред Националната конференция.

    Чл.9 Зам.председателите:

 1. Отговарят и координират колективното трудово договаряне в предприятията;
 2. Съдействат за подобряване условията на труд в предприятията;
 3. Подпомагат учредяването на нови секции;
 4. Участват при разрешаване на трудови спорове в предприятията.

Чл.10 Секретарят на СЕБ:

 1. Организира провеждането на заседания на Управителния съвет, подготвя необходимите материали и справки и ги изпраща на членовете на УС;
 2. Протоколира заседанията на УС на СЕБ;
 3. Подготвя и изпраща ежемесечно решенията от заседанията на Управителния съвет и текущата информация на председателите на секции;
 4. Отговаря за деловодната и архивна дейност;
 5. Организира и ръководи заседанията на Съюзния съвет;
 6. Организира провеждането на Националната конференция;
 7. Координира информацията за членовете на УС и подпомага дейността им;
 8. Получава трудово възнаграждение, определено с решение на Съюзен съвет;
 9. Внася членски внос в касата на СЕБ.

Чл.11 Членовете на Управителния съвет разпределят по между си конкретни отговорности по:

 1. Колективното трудово договаряне;
 2. Преструктуриране и приватизация в енергетиката;
 3. Подобряване на условията на труд;
 4. Информационно обезпечаване на секциите;
 5. Учредяването на нови секции;
 6. Сътрудничество с други организации.

 

V. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Чл.12 Членовете на УС имат еднакви права и задължения при провеждане на заседанията независимо от вътрешното разпределение на управленските функции между тях.

Чл.13 Управителният съвет:

 1. Представлява СЕБ, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. В качеството си на постоянно действащ колективен орган, организира, координира и ръководи цялостната дейност на СЕБ;
 3. Подготвя и приема програма за работата на УС и СЕБ;
 4. Приема отчет за дейността на СЕБ пред Съюзния съвет и Националната конференция;
 5. Определя хонорара на нещатните длъжности в СЕБ;
 6. Приема нови секции и индивидуални членове;
 7. Прави предложения пред Съюзния съвет за изключване на секции и индивидуални членове;
 8. Осигурява изпълнение на решенията на Съюзния съвет и Националната конференция;
 9. Взема решения за сключване на споразумения и договори с физически и юридически лица, както и със съответните държанти органи;
 10.  Управлява недвижимите имоти и се разпорежда с финансовите средства и движимото имущество на СЕБ;
 11.  Предлага хонорара на нещатните длъжности в СЕБ.

Чл.14 Членовете на Управителния съвет имат право:

 1. Да участват в работата на УС;
 2. Да получават информация и достъп до всички документи и помещения на СЕБ;
 3. Да участват в обсъждания и да бъдат информирани по всички въпроси, отнасящи се за дейността на Съюза.

Чл.15 Членовете на УС за задължени:

 1. Да присъстват на заседания и да вземат отношение по дневния ред;
 2. Да изпълняват задълженията си в интерес на СЕБ;
 3. Да участват при вземане на решения по всички въпроси, касаещи Съюза, независимо от разпределението на функциите;
 4. Да подготвят писмен отчет за своята работа във връзка с провеждането на Съюзен съвет и Национална конференция.

 

VI. ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Чл.16 /1/  Управителният съвет провежда редовни един път месечно и извънредни заседания.

/2/  Заседания се свикват с писмена покана до всеки един от членовете на УС, която съдържа дата, място, час и дневен ред.

Чл.17 /1/  Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя.

/2/ Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на всеки един от членовете на УС.

/3/  При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от един от Зам.председателите.

Чл.18 Заседанията на УС са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от 2/3 от членовете му.

Чл.19 /1/  Управителният съвет взема решение с мнозинство 50% + 1 от присъстващите.

/2/ Гласуването е явно.

/3/ Не се допуска гласуване с пълномощно.

Чл.20 На заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от протоколчика и присъстващите членове.

Чл.21 Решенията от заседанията на УС и текущата информация се изпращат на председателите на секции месечно.

 

VII. КОНТРОЛ

 

Чл.22 Контролът по изпълнение на решенията на УС се възлага на Председателя на СЕБ и на Председателя на Контролния съвет.

Чл.23 Първа точка от дневния ред на всяко заседание на УС е преглед на изпълнение на решенията от предходното заседание.

 

 

 

 

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

      § 1. Настоящият Правилник е приет на заседание на УС на СЕБ състояло се на 18.06.1999 год.

      § 2. Настоящият Правилник е утвърден на заседание на Съюзен съвет на 25.06.1999 год.

      § 3. Настоящият Правилник е допълнен и приет на заседание на УС на СЕБ на 28.03.2000 год. и утвърден на заседание на Съюзен съвет на 01.06.2000 год.

      § 4. Настоящият Правилник е изменен, допълнен и приет на заседание на Управителния съвет на СЕБ на 17.02.2001 год., утвърден на заседание на Съюзен съвет на 30.03.2001 год.

      § 5. Настоящият Правилник е изменен, допълнен и приет на заседание на Управителния съвет на СЕБ на 14.05.2009 год., утвърден на заседание на Съюзен съвет на 15.05.2009 год.

     § 6. Правилникът може да бъде допълван и изменян по реда на приемането му.