ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА СЕБ

 


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Настоящият правилник е разработен на основание & 2 от Допълнителните и заключителни разпоредби на Устава на СЕБ, регистриран с решение №6/ 09.01.2002 г. на Софийски градски съд.
Чл. 2 С правилника се уреждат структурата, управлението и организацията на дейността на Съюза на енергетиците в България.


II. ОРГАНИ

Чл. 3 /1/ Органи на СЕБ са:
1. Национална конференция
2. Управителен съвет /УС/
/2/ Допълнително постоянно действащи органи на СЕБ са:
1. Съюзен съвет /СС/
2. Контролен съвет /КС/
3. Фирмена синдикална организация
Чл. 4 Дейността на УС се регламентира с “Правилник за устройство и дейност на Управителния съвет на СЕБ”, на основание чл.22 ал.2 от Устава .
Чл. 5 В рамките на СЕБ действа “Организация на жените в СЕБ”, чиято дейност се регламентира с “Правилник за работа на “Организацията на жените в СЕБ”.


III. СЪЮЗЕН СЪВЕТ

Чл. 6 /1/ Съюзният съвет е колективен консултативен орган на Съюза на енергетиците в България.
/2/ Съюзният съвет се свиква на редовно заседание веднъж на три месеца от председателя, с решение на управителния съвет.
/3/ Съюзният съвет се свиква на извънредно заседание от Председателя на СЕБ, с решение на УС или по искане на 1/3 от членовете му.
/4/ Съюзният съвет се свиква чрез покана, изпратена с писмо или факс до всичките му членове най-малко в двуседмичен срок, преди датата на заседанието.
/5/ Поканата съдържа дневен ред, дата, час и място на провеждане на Съюзния съвет и по чия инициатива се свиква.
/6/ Членове на Съюзния съвет са председателите на секции, членовете на Управителния съвет и Контролния съвет.
Чл. 7 Съюзният съвет:
1. Приема отчет за дейността на УС и Съюза;
2. Приема отчет на Контролния съвет;
3. Взема решения по синдикални проблеми;
4. Определя принципна позиция на СЕБ по договарянето с работадателите;
5. Подпомага дейността на секциите и координацията между тях;
6. Взема решение за създаване на експертни групи, подпомагащи
дейността на УС.
Чл. 8 Заседанията на Съюзния съвет са законни, ако присъстват 50 % +1 от членовете му.
Чл. 9 Съюзният съвет взема решение с мнозинство 50 %+1 от присъстващите.

IV. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 10 /1/ Контролният съвет е постоянно действащ орган.
/2/ Контролният съвет осъществява цялостен контрол на дейността на СЕБ.
Чл. 11 /1/ Контролният съвет се избира от Съюзния съвет за срок от две години с мнозинство 50% +1 от присъстващите.
/2/ Контролният съвет се състои от Председател и членове, чийто брой се определят от Съюзния съвет.
Чл. 12 Контролният съвет има следните правомощия:
1. Извършва цялостен контрол на финансовата дейност на СЕБ;
2. Контролира законосъобразността на извършените разходи, в съответствие с решениеята на Управителния съвет и националната конференция;
3. Проверява приходите и разходите на СЕБ и изготвя констативен протокол;
4. Изготвя годишен отчет за финансовата дейност наСъюза;
5. Изготвя проект за бюджет на СЕБ.
Чл. 13 Членовете на КС са и членове на Съюзния съвет.
Чл. 14 Членовете на КС имат право да участват в заседанията УС със съвещателен глас.


IV.ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл.15 С решение на Управителния съвет на СЕБ се създава Фирмена синдикална организация /ФСО/в предприятие с производствена и териториална разсъсредоточеност или когато Работодателят е делегирал права по трудовите правоотношения и колективното трудово договаряне на ръководители на подразделения.
Чл.16 ФСО се състои от най-малко две съществуващи синдикални организации, съгласно условията посочени в предходния член.
Чл.17 Фирменият синдикален съвет /ФСС/ се състои от председателите на синдикални секции.
Чл.18 Фирменият синдикален съвет:
1.координира дейността на синдикалните секции;
2.осигурява постоянна двупосочна информация;
3.приема решения за протестни действия, включително стачка след съгласуване с УС на СЕБ;
4.избира председател на ФСО, за срок от една година;
5.отчита своята дейност пред Съюзния съвет и УС.
Чл.19 Решенията на ФСС се вземат с обикновено мнозинотво от председателите на синдикалните организации.
Чл.20 Решенията на ФСС не могат да противоречат на решенията на СС, УС, Национална конференция и Устава на СЕБ.
Чл.21 Заседанията на ФСС се провеждат по искане на всеки един от председателите на синдикални организации.
Чл.22 На заседанието на ФСС , за избор на председател присъства и член на УС на СЕБ.
Чл.23 Председателят на Фирмената синдикална организация:
1.представлява членовете пред Работодателя;
2.ръководи заседанията на ФСС;
3.участва в колективното трудово договаряне;
4. подписва КТД в предприятието/дружеството/ и споразумения с Работодателя след решения на ФСС;
5.информира писмено председателите на синдикални оргазации за участието си във всички синдикални дейности;
6. лигитимира се пред Работодателя с Удостоверение, издадено от Председателя на СЕБ, след представяне на протокол от заседанието на ФСС за неговия избор, подписан от всички председатели на синдикални организации;
7.може да извършва и други дейности, след решение на ФСО;
8. носи отговорност за своевременното информиране на ФСС и УС на СЕБ за възникнали проблеми
Чл.24 При наличие на основанията по чл.15 и чл.16 членството на СО във ФСО е задължително.
Чл.25 При отпадане на основанията по чл.15 и чл.16, с решение на УС на СЕБ се прекратява съществуването на ФСО.


V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15 Настоящият Правилник е приет на заседание на Управителния съвет на СЕБ, проведено но 02.03.2002 г., изменен и допълнен на заседание на УС на 28.03.2007 г. и на 29 март 2008 г.
Чл. 16 Правилникът може да бъде допълван и изменян по реда на приемането му