ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА
НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ В СЕБ


Член 1
Настоящият Правилник и разработен на основание решение на Управителния съвет на Съюза на енергетиците в България от 16.02.2000 г. за създаване на “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ В СЕБ” и допълнен и изменен на Втора национална конференция проведена на 29.03.2002 г.

Член 2
“Организацията на жените” работи в рамките на Съюза на енергетиците в България, в съответствие с Устава на СЕБ и другите правила на организацията.

Член 3
“Организацията на жените” изпълнява следните дейности:
- работи за осигуряване представителството на жените при вземане на синдикални решения в съответствие с присъствието на жените в синдиката и на работните места;
- разглежда и обсъжда всички актуални въпроси, касаещи работата на Съюза, както и обществения живот на жените по местоживеене и месторабота;
- да работи за решаване на въпросите, отнасящи се до положението на жените по отношение равноправните възможности за образование и професионална квалификация, за равнопоставеност при постъпване на работа и в процеса на трудовата реализация;
- оказва помощ на семейството, в защита при бременост и майчинство, допринася за по-активното включване на жените в синдикалната дейност.

Член 4
В “Организацията на жените” могат да членуват всички жени, членове на Съюза на енергетиците в България.

Член 5
“Организацията на жените” се ръководи от Председателка, избрана на Национална конференция за срок от две години.

Член 6
Във всяка синдикална секция на СЕБ се организира структура на “Организация на жените”. Тя се ръководи от Председателка, избрана на Общо събрание на жените за срок от две години. Нарича се дружество на жените.

Член 7
Управителният съвет на “Организацията на жените” в СЕБ се състои от пет члена.

Член 8
Управителният съвет се събира при необходимост. Заседанията се насрочват и ръководят от Председателката. Заседанието е редовно ако присъстват 50 + 1 от членовете на Управителния съвет, а решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Член 9
Управителният съвет взема решение за сътрудничество на “Организацията на жените в СЕБ” с други женски организации.

Член 10
Националната конференция се провежда на две години. Свиква се от Председателката с решение на Управителния съвет. Конференцията е редовна ако присъстват 50 + 1 от женските организации по места. Решенията се вземат с мнозинство 50 + 1 от присъстващите делегати.

Член 11
Делегати на Националната конференция на “Организацията на жените в СЕБ” се избират от Общото събрание на секцията по една на 30 жени. Председателките на секции са делегати по право.

Член 12
Националната конференция:
- Приема и изменя Правилник за работата на “Организация на жените в СЕБ”;
- Приема програма за работа;
- Приема отчет за своята дейност;
- Избира Председателка.

Член 13
Настоящият Правилник е приет на Първа национална конференция на “Организация на жените в СЕБ” на 11.03.2000 г. и изменен на Втора национална конференция на 29.03.2002 г. Правилникът може да бъде допълван и изменян по реда на приемането му.