НАЧАЛО    I    ЗА НАС    I    НОВИНИ    I    СТРУКТУРА    I    УПРАВЛЕНИЕ    I    КОНТАКТИ    

 

 

Благотворителна кампания „Заедно за Цвети#Любов”

10.06.2018

С решение на Националната конференция Съюзът на енергетиците в България участва в благотворителната кампания за набиране на средства за лечението на Цветомир Красимиров Чалъков. Детето е на пет години с диагноза тумор в надбъбречната жлеза.Предстои дълъг период на лечение – химиотерапия , лъчетерапия и имплантиране на стволови клетки. Моля, станете съпричастни и се присъединете към кампанията.

 

Решение N 6986 от 29.05.2018 г. на ВАС срещу дружествата на ЕВН

29.05.2018

Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседание на 07.03.2018 г. в състав:Председател: Донка Чакърова и Членове:Илиана Славовска и Емил Димитров отхвърли Касационната жалба на седем синдикални организации на КНСБ в „ЕВН Електроснабдяване” ЕАД и „ЕВН Електроразпределение” ЕАД. Налице е пряка дискриминация по смисъла на чл.4,ал.2 във връзка с &1,т.7 от ДР на ЗЗДискр., извършвана от всички страни, участвали в сключването на КТД на 19.12.2013 г. за периода 2014-2015 г. чрез договаряне на парична вноска като „абсолютно” условие за индивидуално присъединяване към КТД, като накърняващо добрите нрави и заобикалящи закона, в нарушение нормата на чл.8, ал.3 от Кодекса на труда поради синдикално членство.

 

Нов председател на синдикалната организация в „Електроразпределение Север” АД, Варна

16.05.2018

На събрание на синдикалната организация в „Електроразпределение Север” АД, Варна за председател е избрана г-жа Снежанка Георгиева.

 

Вписване в Агенцията по вписвания провеждането на национална конференция на СЕБ на 8-10 юни 2018 г.

10.05.2018

 

Искане от г-жа Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет за приемане на тълкувателно решение, с правно основание чл. 124, ал.1 от Закона за съдебната власт

28.04.2018

„Висшият адвокатски съвет счита, че установеното противоречие в практиката на отделни състави на Върховен административен съд, е основание да бъде постановено тълкувателно решение, за да бъде преодоляна противоречивата съдебна практика и да бъде дадено задължително тълкуване на закона, което да доведе до предвидимост на правосъдието по така поставения въпрос. „Предвиждането (договарянето) в Колективен трудов договор (КТД) на присъединителна (парична) вноска за индивидуалното присъединяване към него от лице/лица, които не са членове на синдикалните организации (синдикатите), страна по последния КТД, представлява ли проява на пряка дискриминация към тези лица по смисъла на чл. 4, ал. 2 във връзка с § 1, т. 7 от ЗЗДискр. и съответно нарушаване разпоредбите на чл. 18 от ЗЗДискр.; чл. 8, ал. 3 от КТ; чл. 50, ал. 2 от КТ и чл. 57, ал. 2 от КТ?”

 

Съюзът на енергетиците в България е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписвания към министъра на правосъдието.

23.04.2018

 

Заседание на ВАС – Пето отделение по повод Касационната жалба на КНСБ по дело №10900 срещу присъединителната вноска в КТД в „ЕВН Електроснабдяване” ЕАД и „ЕВН Електроразпределение”ЕАД.

07.03.2018

 

В Държавен вестник бр.16, стр. 190 е публикувана обявата за свикване на Двадесет и втора национална конференция на СЕБ.

20.02.2018

 

Искане за промяна в Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране

29.01.2018

 

Нов КТД в „ЕВН Център за услуги” ЕООД, Пловдив

20.12.2017

По неизвестни причини работодателят е преустановил събирането на членски внос на членовете на СЕБ в дружеството. Синдикалната организация на СЕБ не е поканена за участие в колективното трудово договаряне. Годишният размер на присъединителните вноски не може да бъде по-малък от 48 лева за една година и не по-малък от 96 лева за две години.

 

Отново присъединителни вноски в БКТД

29.11.2017

 

Нова секция в ЧЕЗ Електро България АД

14.11.2017

В ЧЕЗ Електро България АД е учредена нова секция на Съюза на енергетиците в България.За председател е избран г-н Емилиян Маринов, а за секретар г-жа Юлия Богданова.

 

Иницииране приемането на тълкувателно решение

10.11.2017

Молба за иницииране приемането на тълкувателно решение до Омбуцмана на Република България г-жа Мая Манолова, до Министъра на правосъдието на Република България г-жа Цецка Цачева, до Главния прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров, до Председателя на Върховния административен съд г- н Георги Чолаков и до Председателя на Висшия адвокатски съвет г- жа Ралица Негенцова.

 

Решение на Върховен административен съд по касационна жалба на НФЕ КНСБ и НСФЕБ КНСБ

12.07.2017

С Решение №9184 Върховният административен съд отмени Решение № 106 от 07.01.2016 г. на Административен съд София и Решение N300 от 01.09.2015 г. на Комисията за защита от дискриминация по делото срещу присъединителните вноски в Браншовия колективен трудов договор.Съдиите Йовка Дражева и Еманоил Митев защитават становището, че “ Присъединителната вноска може да бъде определена като имуществен принос на работника и служителя в полза на колективното договаряне и форма на възмездност срещу правата, уговорени в КТД, които работникът и служителят ще ползва по индивидуалното си трудово правоотношение след присъединяване към КТД”. Съдия Диана Добрева – докладчик по делото счита първоистанционното решение за правилно – „Вноската има селективен и ограничителен за социалния диалог характер, посредством който се въвежда необосновано третиране”.

 

Решение №3201 на Върховен административен съд по касационна жалба на работнички от „Топлофикация Перник” АД

15.03.2017

„Дружеството в качеството на работодател е третирало по различен начин част от своите служителии и то въз основа на защитим признак по чл.4, ал.1 от Закона.Фактите по делото установяват по безспорен начин, че работници, които не са отговаряли на изискванията за минимален образователен ценз и квалификация са оставени на работа/или трудовите им правоотношения са прекратени при по-благоприятни условия със съответно изплащане на обезщетения/.Тези действия на работодателя, при липса на данни за извършен подбор или приети критерии, обективират неблагоприятно третиране при сравнимо положение на сходна ситуация относно защитим признак „образование”.

 

Нов КТД в „Енерго-ПРО мрежи” АД и „Енерго-ПРО” ЕАД

10.11.2016

След дълги преговори бяха подписани Колективни трудови договори в дружествата на Енерго-ПРО. Присъединяването към КТД на работници и служители, които не членуват в синдикатите, страна по КТД става само с писмено заявление.

 

Нов КТД в „Топлофикация София” ЕАД

01.09.2016

След избор на проект за нов колективен трудов договор на събрание на пълномощниците, синдикалните организации на СЕБ и КТ Подкрепа бяха отстранени от колективното трудово договаряне и не подписаха КТД.

 

Решение на Административен съд – София град по жалба на КНСБ и КТ Подкрепа във връзка с присъединителната вноска в КТД

10.06.2016

Съдът „установява безспорно, че е налице пряка дискриминация по смисъла на чл. 4,ал.2 във връзка с §1, т.7 от от ДР на ЗЗД, извършена от всички страни, участвали в сключването на КТД за периода 2014 – 2015 г., подписани на 19.12.2013 г. съответно с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, изразяващо се в договаряне на парична вноска като „абсолютно“ условие за индивидуално присъединяване към КТД.“ и жалбата е отхвърлена.

 

Браншов колективен трудов договор без присъединителни вноски

12.04.2016

След решението на Административен съд София – град, в което условието за присъединяване с парична вноска представлява пряка дискриминация, представителните синдикални организации подписаха нов Браншов колективен трудов договор , в който липсва това условие. Достатъчно е само писмено заявление и волята на работника.

 

Решение № 106 от 07.01.2016 г. на Административен съд София-град по повод жалба на КНСБ и ББКЕ във връзка с присъединителна вноска в БКТД .

07.01.2016

Съдът установява, че „ чрез разпоредбите на чл. 3, ал. 2 ал.3 и ал.4 от Браншовия колективен договор в сектор „Енергетика“ е нарушен принципа на равно третиране, като с договорените условия за това присъединяване са въведени по-неблагоприятни условия за това присъединяване спрямо неопределен, но определяем кръг лица, което представлява пряка дискриминация в нарушение на чл. 4, ал.1 вр. С чл. 2 от Закона за защита от дискриминация, въз основа на признак „синдикална принадлежност“ и отхвърля жалбата.

 

Нов КТД в дружествата на ЧЕЗ България

17.12.2015

Синдикалните организации на Съюза на енергетиците в България участваха в колективното трудово договаряне и подписаха новите КТД-та в „ЧЕЗ Разпределение България”АД, „ЧЕЗ България” ЕАД и „ЧЕЗ Електро” АД

 

Решение на Комисия за защита от дискриминация по преписка №238/2014 г. срещу „ЕВН Електроснабдяване” ЕАД и „ЕВН Електроразпределение”ЕАД.

16.11.2015

„Приетото в КТД условие за присъединяване – ежемесечна присъединителна вноска в размер, определен с КТД в съответното дружество като процент от нетното им месечно възнаграждение през целия период на действие на съответния КТД в дружеството Е ДИСКРИМИНАЦИОННО”.

 

Решение №6612 от 30.10.2015 г.на Административен съд – София-град за отмяна решение на КЗД

30.10.2015

Работничките от Топлофикация Перник, членове на СЕБ „са били третирани по-неблагоприятно в сравнение с други лица при сравними сходни обстоятелства, по причина именно на защитения признак „образование” и отхвърля решението на Комисията за защита от дискриминация.

 

Решение на Комисия за защита от дискриминация

02.09.2015

"Установява на основание чл. 65 от ЗЗДискр., чрез разпоредбите на чл.3, ал.2, ал.3, и ал.4 от Браншовият колективен трудов договор, в сектор "Енергетика", е нарушен принципа на равно третиране, като с договорените условия за присъединяване са въведени по-неблагоприятни условия за това присъединяване спрямо неопределен, но определяем кръг лица, което представлява пряка дискриминация и нарушение на чл. 4, ал 1 във връзка с чл. 2 от ЗЗДискр. на основата на признак "синдикална принадлежност". Решение на Комисия за защита от дискриминация

 

Нов КТД в АЕЦ Козлодуй

29.12.2014

Синдикалната организация на СЕБ участва колективното трудово договаряне и подписва КТД. Присъединяването към това КТД става само с писмено заявление.

 

Първо заседание в Комисия за защита от дискриминация

01.12.2014

Днес в заседателната зала на КЗД се проведе първото открито заседание по Жалба на Съюза на енергетиците в България срещу ЕВН България Електроразпределение ЕАД е ЕВН България Електроснабдяване ЕАД. Изненадани бяхме от присъствието на представители на КНСБ и КТ Подкрепа, в качеството на заинтересовани страни. НСФЕБ се предвождаше от свидетел от „Топлофикация София“ ЕАД и от юрист.

 

Подписан Колективен трудов договор в „Топлофикация София“ ЕАД

17.09.2014

Синдикалните организации на СЕБ и Федерация „Подкрепа“, КТ Подкрепа подписаха днес колективен трудов договор в дружеството със срок на действие две години.

 

Двадесет и първа национална конференция на СЕБ

05.07.2014-07.07.2014

От 5 до 7 юли 2014 г. в конферентната зала „София“ на хотел „София Плаза“ в София се проведе Двадесет и първата национална конференция на СЕБ. Делегатите на конференцията гласуваха изменение и допълнение на Устава на организацията и избор на нов Управителен съвет. Основна тема беше колективното трудово договаряне и присъединителните вноски.

 

Споразумение за синдикално сътрудничество

27.05.2014

Днес председателите на синдикалните организации на СЕБ и ФЕ „Подкрепа“ в „Топлофикация София“ ЕАД подписаха споразумение за синдикално сътрудничество. Двете синдикални организации ще изготвят общ проект за КТД в дружеството и ще участват заедно в процеса за избор на КТД и колективно трудово преговаряне.

 

Жалба до Комисия за защита от дискриминация

21.05.2014

В чл. 3, ал. 2 от КТД в дружествата на ЕВН България е уговорено , че: „Като условие за настъпване на присъединяването по ал. 2 към този КТД, съответният работник и служител, заплаща ежемесечна присъединителна вноска в размер на 0,7% от нетното им месечно трудово възнаграждение, но маскимум 95 лв. за една година по сметката на Работодателя.

СЕБ счита , че приетото в КТД условие за присъединяване е дискриминационно. Свободата на договаряне, която страните по КТД имат, не им дава право да уговарят условия, които противоречат на императивните законови норми, каквато е чл. 8, ал. 3 КТ, и на добрите нрави.

 

СЕБ участва в акция на синдикатите в ЕВН

25.04.2014

Синдикалните организации в EVN България (Синдикална организация към Национална федерация на енергетиците - КНСБ, Фирмена синдикална организация - Федерация „Енергетика" - КТ „Подкрепа", Синдикална организация към Независима синдикална федерация на енергетиците в България - КНСБ и СЕБ - Съюз на енергетиците в България) организираха нестандартна акция за изразяване на несъгласие с основанията за стартираната от ДКЕВР процедура за отнемане на лицензията на EVN България Електроснабдяване. Синдикалните организации закупиха различни цветни картички и предоставиха възможност на всички свои членове, работещи в EVN България Електроснабдяване на територията на цяла Югоизточна България, да изразят мнението си на картичките. Всеки от служителите собственоръчно е написал своето послание към ДКЕВР. По този начин синдикалните организации и служителите изразяват своето несъгласие със започнатата от ДКЕВР процедура за отнемане на лицензията на дружеството, което е коректен работодател, даващ хляб на хиляди семейства, крупен данъкоплатец за държавната хазна и част от енергийната сигурност на страната. Събраните над 1600 картички бяха внесени от Стоянка Стефанова, председател на СО на СЕБ и Атанас Калинов от НСФЕБ, КНСБ в деловодството на ДКЕВР днес. Многобройните послания са адресирани до председателя на ДКЕВР Боян Боев с надеждата, че ще бъде взето единственото разумно решение, а именно прекратяване процедурата по отнемане на лицензията.

 

Отворено писмо до министър-председателя Пламен Орешарски

08.04.2014

Отворено писмо до Пламен Орешарски

 

Да спасим енергетиката

02.04.2014

Председателят на СЕБ г-н Николай Драгомиров участва в работна среща на Представителството на Европейската комисия в България и частните инвеститори в енергетиката на България, подкрепени от здравомислеща и активна част на българското общество. Обсъждаха се спешни действия за преодоляване на кризата в енергетиката. Да спасим енергетиката

 

Прехвърляне на дейността на ЕОИИТ ЕАД към ЕСО ЕАД

31.03.2014

Във връзка с взето решение от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, както и в съответствие на решения на СД на ЕОИИТ ЕАД от 01.04.2014 г. се прехвърля дейността по измерване количествата електрическа енергия и персонала на ЕОИИТ ЕАД към ЦУ на ЕСО ЕАД, при условията на чл. 123, ал.1, т. 7 от Кодекса на труда.

 

Жалба до Комисията за защита от дискриминация

04.02.2014

Председателят на СЕБ г-н Николай Драгомиров внесе Жалба срещу Българската браншова камара на енергетиците, представител на работодателите в бранш „Енергетика“. Дискриминацията е осъществена чрез договаряне в БКТД на клаузи, по силата на които индивидуалното присъединяване към Колективен трудов договор, в съответното предприятие, е възможно единствено в тримесечен срок от влизането на Договора в сила, както и при „абсолютната“ предпоставка, че се направи парична вноска в полза на съответния работодател-дружество.

 

Заседание на Управителния съвет на СЕБ

31.01.2014

Проведе се редовно заседание на Управителния съвет на СЕБ, на което се взеха две важни решения:

1. СЕБ да внесе Жалба до Комисията за защита от дискриминация срещу присъединителната вноска в Браншов колективен трудов договор.

2. На основание чл. 16, ал.1 от Устава на СЕБ да се проведе Двадесет и първата национална конференция на 5, 6 и 7 юни 2014 г. в конферентна зала „София“, хотел „София Плаза“, бул. „Христо Ботев“ № 154, гр. София

 

Отказ на Работодателя в дружествата на ЕВН България

28.01.2014

Днес членовете на СЕБ в дружествата на ЕВН получиха отказ от работодателя за индивидуално договаряне по реда на чл. 66 от КТ. В писмото са посочени следните мотиви: „Корпоративната политика и култура в ЕVN AG, включително в дружествата на концерна в България, споделя ценностите на социалния диалог и отдава първостепенна важност на социалното партньорство. В тази връзка процесът по колективно договаряне се счита за основен механизъм за уреждане на взаимоотношенията между работодателя и сътрудниците.“ Страх и разочарование принудиха членове на СЕБ да се присъединят към КТД или да изберат друг синдикат, след като Работодателят реши да отговори три дни преди да изтече срока за присъединяване.

 

КТД в ЕОИИТ ЕАД

28.01.2014

Председателят на синдикалната организация на СЕБ г-н Мирослав Гърненков подписа КТД в новосъздаденото дружество"Енергиен оператор по измерване и информационни технологии" ЕАД. Договорът е със срок на действие две години.

 

Отговор на г-н Волфганг Майер, Човешки ресурси ЕВН България.

22.01.2014

Отговор на г-н Волфганг Майер

 

Преговори за КТД в ЕОИИТ ЕАД

15.01.2014

Председателят на синдикалната организация на СЕБ в „Енергиен оператор по измерване и информационни технологии“ ЕАД г-н Мирослав Гърненков подготви проект за КТД и участва на преговорите.

 

Становище на Председателя на Съюза на енергетиците в България г-н Николай Драгомиров, във връзка с чл. 3 на КТД в ЕВН България

09.01.2014

Писмо до г-н Волфганг Майер стр.1 Писмо до г-н Волфганг Майер стр.2

 

Членовете на СЕБ от дружествата на ЕВН подадоха Заявление до Работодателя

08.01.2014

Повече от 90 работници и служители от ЕВН България, членове на Съюза на енергетиците в България пожелаха да договорят индивидуално по реда на чл. 119 от Кодекса на труда, условия към трудовия си договор, равни на условията подписани в КТД от 19.12.2013 г. Тази инициатива беше предприета в отговор на дискриминационен текст в Колективния трудов договор, който задължава всички работници и служители, които не са членове на КНСБ и КТ Подкрепа да се присъединяват срещу 95 лева. Очаква се реакцията на Работодателя.

 

Нов Колективен трудов договор в НЕК

20.12.2013

Съюзът на енергетиците в България и още пет синдикални организации подписаха днес нов Колективен трудов договор в НЕК ЕАД. Колективният трудов договор влиза в сила от 01.01. 2014 г. и е със срок на действие до 31.12.2015 г.

 

Нов Колективен трудов договор в дружествата от групата ЕВН България

19.12.2013

В трите дружества на ЕВН България днес се подписа Колективен трудов договор. В чл.3(5) е записано: „Като условие за настъпване на присъединяването по ал. 2 към този КТД, съответният работник или служител заплаща ежемесечна присъединителна вноска в размер на 0,7 % от нетното им месечно трудово възнаграждение, но максимум 95 лв. (деветдесет и пет) за една година, по сметка на Работодателя.Разходването на сумите от присъединителните вноски се извършва по съгласие на страните по този КТД за социални дейности.“ Работниците и служителите, които не са членове на КНСБ и КТ Подкрепа трябва да заплатят тази сума.

 

Нов КТД в ЕСО

17.12.2013

Днес г-н Захари Димитров, председател на синдикална организация на СЕБ участва в преговори за нов КТД в дружеството.

 

Среща с Работодателя в „Топлофикация София“ ЕАД

17.12.2013

Председателят на СЕБ Николай Драгомиров поиска среща с Изп. директор на "Топлофикация София" ЕАД, във връзка с неправилно отчитане и заплащане на извънредния труд на работници от "Аварийно възстановяване и ремонт".

 

Нов Колективен трудов договор в ЧЕЗ

13.12.2013

На 13.12.2013 г. в дружествата на ЧЕЗ България се подписа нов Колективен трудов договор. За синдикалните организации на СЕБ подписи положиха Цветан Петров, председател на СО "ЧЕЗ Разпределение България" АД и Георги Боздев, председател на СО "ЧЕЗ България" АД.

 

Легитимност на синдикалната организация на СЕБ в ЕОИИТ ЕАД

22.11.2013

С писмо вх.№ 26-06-1/ 22.11.2013 г. Председателят на СЕБ г-н Николай Драгомиров внесе документи за легитимност на новата синдикална организация на СЕБ в ЕОИИТ ЕАД:

- Решение №11 от 02.12.2010 г. на Софийски градски съд;

- Удостоверение за Актуално състояние на СЕБ от 05.07.2013 г.

- Устав на СЕБ

- Удостоверение № 201314-1/ 19.112013 г. на Председателя на СО – инж. Мирослав Гърненков

 

Отхвърлено решение на КЗД

22.11.2013

Административен съд София град отхвърли решение на Комисия за защита от дискриминация във връзка с неправомерно уволнение на членове на СЕБ в "Топлофикация Перник" АД. Това е безспорен успех на нашата организация.

 

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ, ЦЕНИ НА ТОКА И ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ”

16.07.2013

На 16 юли 2013 година от 10 часа в залата на София-Прес се проведе форум на тема „ Енергийна бедност, цени на тока и права на потребителите”, организиран от Съюз на икономистите в България, Асоциация „Активни потребители” и съорганизатори - Съюз на енергетиците в България и Национално експертно сдружение „Глас”. От страна на СЕБ на форума взе участие Председателят - Николай Драгомиров: „ПРОМЕНИТЕ В ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР СА ВРЕМЕННИ И ПОПУЛИСТКИ Тежестта се прехвърля от домакинствата към бизнеса Промените, приети в сферата на енергетиката от мнозинството на БСП, ДПС и Атака, с цел да намалят сметките за ток на гражданите, са временна и популистка мярка. Вместо да коригират проблемите, наследени през годините на хаотично управление на системата, те създават неконкурентна среда на вътрешния свободен пазар спрямо износа. Приетите промени прехвърлят цялата тежест върху пазара на електроенергия, като най-засегнатите са промишлените потребители и голяма част от производителите на електроенергия. Бизнесът, който създава работни места, плаща данъци, инвестира в иновации, за да е конкурентноспособен, ще бъде натоварен допълнително от добавките в такса пренос за зелена и кафява енергия за сметка на спорното „отпушване” на износа на електроенергия. Промените ще донесат за бизнеса съкращения на работни места и фалити. Българските предприемачи за пореден път са използвани като инструмент за решаване на социални проблеми от държавата, вместо да бъдат подкрепяни. Защото в крайна сметка в генезиса на февруарските протести не беше високата цена на тока, а ниските доходи, недаващи възможност на хората да я плащат. „Социалното понижаване” на цената за гражданите ще доведе до повишаване на цените на ред стоки и услуги, за да се компенсира поредната тежест върху бизнеса. Производителите на елетрическа енергия също са засегнати. С промените общественият доставчик НЕК ЕАД ще ограничи квотите за изкупуване на електроенергия, като с приоритет ще бъдат евтините централи. Успоредно с това ЕСО ЕАД ще провежда търгове за закупуване на студен резерв, като изкупуваните количества отново ще са силно редуцирани. Ако планирания износ не се случи по начина, заложен в промените, съществуват следните рискове за : Кондензационни централи /ТЕЦ/ - ще трябва драстично да ограничат производството на електроенергия /съгласно силно редуцираните квоти към Обществения доставчик/, ЕСО ЕАД няма да им плаща за разполагаемост и ако пазарната цена е ниска или няма търсене, те изпадат във фактически фалит. Това неминуемо ще се отрази и на въгледобива, след като няма търсене, вариантите за тях са два: ограничават производството, което ще доведе до масови съкращения на работници или се покачва изкупната цена на продукцията, това от своя страна означава покачване на цената на електроенергията. Възможно е напрежение и във ВЕИ сектора, въпреки че ВАС окончателно отмени временната цена за достъп до мрежата, промените в закона разрешават при определени обстоятелства ЕСО ЕАД да ограничава производството от ВЕИ, като основанието е „балансиране на системата”, въпреки че европейското законодателство задължава приоритетно изкупуване на цялата произведена зелена енергия. АЕЦ Козлодуй ще продължи да продава на НЕК ЕАД основната част от електроенергията, която произвежда под реалната й себестойност и това ще доведе до невъзможност да се извършват необходимите инвестиции за удължаване на експлоатацията на 5-ти и 6-ти блок. Промените в Закона за енергетиката не решават проблемите на НЕК ЕАД. Със задължения от над милиард и седемстотин милиона лева, компанията ще продължи да изкупува приоритетно скъпа енергия, ще продължи да трупа дефицити и има голяма вероятност да изпадне в несъстоятелност. С нетърпение очакваме от ДКВЕР новия ценови модел и кои дружества с какъв дял ще участват при формиране на енергийния микс. Очакванията са, че и ЕРП-тата да понесат част от отговорността на управляващите и зловредната им „социална политика”, чрез драстично орязване на разходите им и намаляване на нормите на възвращаемост. Очертава се мрачно бъдеще за енергетиката в България. Верните ходове са малко, а перспективите спорни...” Николай Драгомиров Председател на СЕБ

 

Работодател- Синдикати в условия на дълбока икономическа криза. Проблеми и решения. Практики в Европейски и национален план. Корпоративно партньорство.

15.07.2013

На 14 - 15 юли 2013 година, по покана на Ръководството на ЧЕЗ, Председателят на СЕБ - Николай Драгомиров взе участие в кръгла маса, на която бяха дискутирани темите : Синдикатите в условия на дълбока икономическа криза, Корпоративно партньорство и Оперативни въпроси и проблеми в работата Работодател-Синдикат.

 

Отворено писмо на синдикалните организации от ЕBН България

07.03.2013

Уважаеми дами и господа,

Уважаеми представители на медиите,

В ЕВН България работят около 2500 души, които заедно със своите семейства са съпричастни към проблемите на всички българи и случващото се в България като цяло. През последните две седмици напрежението в държавата ескалира и това не се дължи на сътрудниците на ЕВН групата.

Пълен текст на Отвореното писмо

 

Декларация на ръководствата на дружествата и синдикалните организации от Групата ЧЕЗ в Република България

20.02.2013

Днес г-н Георги Боздев, председател на синдикална организация на СЕБ в "ЧЕЗ България" АД и г-н Ангел Зотев, зам. председател на синдикална организация в "ЧЕЗ Разпределение България" АД, заедно с представители на други синдикални организации подписаха Декларация, с която се обръщат към гражданите на Република България да се въздържат от прояви на агресия към работниците и служителите на ГРУПАТА ЧЕЗ в България, които като част от българското общество също са потърпевши от икономическата криза.

Пълен текст на Декларацията

 

Среща с г-н Стефан Абаджиев, член на Управителния съвет на ЕНЕРГО-ПРО ЕАД

07.12.2012

Председателят на СЕБ г-н Николай Драгомиров се срещна с г-н Стефан Абаджиев, член на Управителния съвет на ЕНЕРГО-ПРО ЕАД. Г-н Абаджиев сподели намеренията на новия собственик за развитие на дружеството и социална политика насочена към стимулиране на работниците и служителите. До края на месец декември ще бъдат подписани нови колективни трудови договори в дружествата на ЕНЕРГО-ПРО с участието на всички легитимни синдикални организации.

 

Среща с членовете на СЕБ в Пловдив

05.12.2012

Председателят на СЕБ г-н Николай Драгомиров и г-жа Величка Стаматова се срещнаха с работниците и служителите в дружествата на ЕВН България, членове на синдикалните организации в Пловдив. Основна тема на срещата беше предстоящото подписване на КТД и решенията на Управителния съвет на СЕБ за защита на синдикалните права на членовете на Съюза.

 

Проведен Съюзен съвет

30.11.2012

На редовно заседание на Съюзния съвет на СЕБ бяха приети отчета за дейността на Съюза и финансовия отчет на синдиката за периода януари – септември 2012 г. Беше взето решение УС на СЕБ да предприеме всички законови стъпки за защита правата на синдикалните членове в дружествата на ЕВН.

 

Продължават преговорите за КТД в ЕВН

28.11.2012

Днес в гр. Пловдив се проведе среща между представители на Работодателя и синдикалните организации в дружествата на ЕВН България. Г-жа Стоянка Стефанова, председател на СО на СЕБ в ЕВН Център за услуги ЕООД, внесе предложение да отпадне паричната вноска, като условие за присъединяване към КТД. Предложението на СЕБ беше отхвърлено и по предложение на г-н Калинов и г-н Христо Петров / бивш член на СЕБ/ от НСФЕБ, КНСБ присъединителната вноска от 75 лева става на 80 лева за една година. Това означава, че всички работници и служители в дружествата на ЕВН България, които не членуват в КНСБ и КТ Подкрепа трябва да заплатят тази сума, за да се присъединят индивидуално към Колективния трудов договор.

 

Предложение на СЕБ за премахване на присъединителните вноски

26.11.2012

Днес председателката на СО на СЕБ в ЕВН Център за услуги ЕООД г-жа Стоянка Стефанова внесе предложение до Работодателя за промяна на чл. 3 (5) от проект за КТД 2012. Съюзът на енергетиците в България предлага да отпадне присъединителната вноска, като условие за присъединяване към КТД. В мотивите за това предложение е посочено, че наличието на присъединителна вноска създава благоприятни условия за синдикален монополизъм, а не за синдикален плурализъм, върху който е изградено конституционното право на свободно синдикално сдружаване.

 

Подписан КТД в Топлофикация Русе ЕАД

19.11.2012

Председателят на синдикалната организация на СЕБ г-жа Снежана Тодорова участва в преговорите и подписа Колективен трудов договор в Топлофикация Русе ЕАД.

 

Среща с ръководството на ЕВН България

14.11.2012

Председателят на СЕБ г-н Николай Драгомиров и г-жа Величка Стаматова – секретар на Съюза се срещнаха с г-н Волфганг Майер от ЕВН България, г-жа Михаела Михайлова –Дьорфлер, Зам. председател на Управителния съвет на ЕВН България Електроснабдяване АД и г-жа Юлия Тенева, началник отдел Човешки ресурси в ЕВН България АД. Повод за срещата е предложението на Работодателя от 2.10.2012 г. с цел запазване на доброто и дългосрочно партньорство със синдикалните организации, преговорите да се проведат с представителите на всички синдикални организации в Дружествата на ЕВН България, а КТД да бъде подписан от представителите на КТ Подкрепа, НФЕ – КНСБ и НСФЕБ – КНСБ, вносители на проекта. Ръководството на СЕБ внесе конструктивни предложения и изрази своето несъгласие с това принципно становище на Работодателя.

 

Продължават преговорите за нов КТД в ЕВН България.

14.11.2012

Председателката на СО на СЕБ в ЕВН Център за услуги ЕООД, Пловдив – г-жа Стоянка Стефанова участва в работна среща между представители на работодателя с представители на синдикалните организации в дружествата на ЕВН България.

 

Споразумение в НЕК ЕАД

18.10.2012

Синдикатите в НЕК ЕАД подписаха по предложение на Работодателя, споразумение за установяване на непълно работно време за срок от 01.11.2012 г. до 31.12.2012 г. на работниците и служителите от почивните станции. Причините за установяване на непълно работно време са: намаления обем на работа в почивните станции през зимния сезон, възможността за гъвкаво организиране на трудовия процес, оптимизиране на разходите по издръжката, съчетано с възможността да се запазят работните места.

 

Среща с Работодателя ЕВН България

02.10.2012

Г-жа Стоянка Стефанова, председател на синдикална организация на СЕБ в ЕВН Център за услуги ЕООД, участва на работна среща, по покана на Работодателя. Обсъждана е процедура по започване на преговори за нов Колективен трудов договор.

 

Подписан КТД в Топлофикация Перник АД

12.09.2012

На 12.09.2012 г. СО на СЕБ в Топлофикация Перник АД подписа КТД заедно с колегите от НПС, след като на събрание на пълномощниците в дружеството беше избран нашия проект. Председателят на СО на НСФЕБ г-н Георги Трохаров и председателят на СО на Федерация Енергетика, КТ Подкрепа г-н Румен Танев отказаха да участват в изготвянето на общ проект за КТД.

 

Учредена нова секция на СЕБ

12.06.2012

Нова секция на СЕБ бе създадена в Е.ОН България Мрежи АД в Горна Оряховица. Председател на синдикалната организация е г-н Иван Иванов

 

Провеждане на Съюзен съвет

27.04.2012

Председателите на синдикални организации, членовете на Управителния съвет и Контролния съвет участваха в заседание на Съюзния съвет. Проведен бе тренинг на тема „ Мотивация и стрес” с лектор г-жа Анелия Райчева.

 

Нов Колективен трудов договор в дружествата на Е.ОН

15.02.2012

Синдикатите в дружествата на Е.ОН се обединиха и подписаха Колективен трудов договор, който ще действа до края на 2012 г. За синдикалните организации на Съюза на енергетиците в България подписи положиха: г-жа Елена Иванова, председател на СО в Е.ОН България ЕАД, г-жа Галина Първанова, председател на СО в Е.ОН Продажби АД и г-н Георги Георгиев, председател на СО в Е.ОН България мрежи АД. В края на годината предстоят преговори с новия собственик, след като немската компания Е.ОН продаде енергийните си дружества в Североизточна България на чешката компания Energo-Pro.

 

Избран проект за нов КТД в "Топлофикация Перник" АД, внесен от СЕБ и НПС

14.02.2012

Днес се проведе събрание на пълномощниците в "Топлофикация Перник" АД за избор на колективен трудов договор, на основание чл. 51а, ал.3 от Кодекса на труда. По инициатива на работодателя, на основание чл. 6 а от КТ, бяха избрани 54 пълномощници. На събранието бяха представени три проекта за КТД, след като представителите на КНСБ и КТ Подкрепа през месец декември отказаха да бъде изготвен общ проект. Проектът на СЕБ и НПС бе представен от председателя на Съюза на енергетиците в България – г-н Николай Драгомиров. От присъстващите 54 работници и служители 45 гласуваха за проекта на СЕБ и НПС. Съгласно Кодекса на труда работодателят сключва колективен трудов договор със синдикалната организация, чийто проект е бил приет от събранието на пълномощниците. Поздравяваме всички пълномощници на събранието, които избраха проекта на СЕБ и НПС и гласуваха за него.

 

Избор на пълномощници в "Топлофикация – Перник" АД

08.02.2012

В "Топлофикация - Перник" АД се провеждат събрания на работниците и служители за избор на пълномощници. На Работодателя са представени два проекта за нов Колективен трудов договор – единият е от синдикалните организации на НСФЕБ, КНСБ и ФЕ КТ Подкрепа и втори от синдикалните организации на СЕБ и НПС . Съгласно чл. 51 а от Кодекса на труда работодателят ще сключи колективен трудов договор със синдикалната организация, чийто проект е приет от събранието на пълномощниците.

 

Нов Колективен трудов договор в ЕСО ЕАД

07.02.2012

Представители на четири синдиката водиха преговори и подписаха нов Колективен трудов договор в ЕСО ЕАД. Синдикалните организации на Съюза на енергетиците в България се представляваха от председателя на СЕБ – г-н Николай Драгомиров.

 

Нов Колективен трудов договор в НЕК ЕАД

03.02.2012

След едномесечни преговори между Работодател и Синдикати в НЕК ЕАД, се подписа нов Колективен трудов договор със срок на действие до 31.12.2013 г. Председателят на СЕБ г-н Николай Драгомиров участва в преговорите и подписа колективния трудов договор, заедно с колегите от КНСБ, КТ Подкрепа и АДС.

 

Работна среща на синдикатите от дружествата на ЕВН България

03.02.2012

В Стара Загора се събраха представители на синдикатите от дружествата на ЕВН България, на която се договориха промените в проекта за Колективен трудов договор. От страна на Съюза на енергетиците в България взеха участие г-жа Стоянка Стефанова и г-н Димитър Генов.

 

Нова синдикална организация в "ЕВН България Електроснабдяване" АД, гр. Пловдив

20.01.2012

На 20.01.2012 г. в "ЕВН България Електроснабдяване" АД, гр. Пловдив бе учредена синдикална организация на Съюза на енергетиците в България. За председател бе избран г-н Димитър Карнегиев Генов, а за секретар-касиер Дияна Костадинова Маринова. Новият председател в синдикалната организация на СЕБ в "ЕВН България Електроразпределение"АД, гр Пловдив е г-н Светослав Иванов Антонов.

 

Подаръци за децата в Цариброд и Босилеград

17.01.2012

Държавната агенция за българите в чужбина вече традиционно, повече от едно десетилетие, организира Коледни тържества за децата от 1-ви клас и предучилищната възрастова група от детските градини в Димитровград (Цариброд) и Босилеград, Сърбия. Кукленият театър на Театрална агенция България – София представя интересни постановки, а дядо Коледа поздравява децата и им раздава подаръци. Със съдействието на агенцията, през 2012 г. Коледното тържество в Цариброд ще бъде на 18 януари, а в Босилеград на 19 януари. Кукленият театър ще зарадва българските деца с пиесата "Мокра приказка" от Стефан Цанев, а дядо Коледа ще им раздаде подаръци, щедро предоставени от Фондация "За хората", "Съюза на енергетиците в България", ЕТ "Равик" – гр. Годеч и "Ефротем" ООД – София.

http://www.aba.government.bg/?show=38&nid=1296

 

Нова синдикална организация в "ЕВН Център за услуги" ЕООД, гр. Пловдив

16.01.2012

На 16.01.2012 г. в "ЕВН Център за услуги" ЕООД , гр. Пловдив бе учредена синдикална организация на Съюза на енергетиците в България. За председател бе избрана г-жа Стоянка Йорданова Стефанова, а за секретар-касиер г-жа Станка Трифонова Добрева.

 

Нов Браншов колективен договор

21.12.2011

Българската браншова камара на енергетиците и синдикатите от КНСБ и КТ Подкрепа подписаха нов Браншов колективен договор, който влиза в сила от 01.12.2011 г. и е със срок на действие две години.

 

Нов КТД в "ЧЕЗ България" ЕАД

12.12.2011

Георги Боздев, председател на СО на СЕБ в Благоевград участва в преговорите за нов колективен трудов договор в дружеството. На 12.12.2011 г. представители на синдикатите от СЕБ, КНСБ и КТ Подкрепа и г-н Петър Баран, Гл. оперативен директор, представител на Работодателя, подписаха КТД, със срок на действие две години.

 

Нов председател на СО на СЕБ в МЕР Стара Загора, ЕСО ЕАД

09.12.2011

Днес се проведе общо събрание на синдикалната секция на СЕБ в МЕР Стара Загора. Председателят на синдикалната организация г- Бельо Запрянов Стоянов подаде оставка, поради навършване на пенсионна възраст. За председател на СО на СЕБ бе избран г-н Искрен Иванов Искров. На събранието присъстваха председателя на СЕБ г-н Николай Драгомиров и организационния секретар Величка Стаматова. Ръководството на СЕБ благодари на г-н Бельо Стоянов за активната синдикална дейност през всичките години от създаването на Съюза.

 

Нов КТД в "ЧЕЗ Разпределение България" АД

09.12.2011

Цветан Петров, председател на СО на СЕБ в София и Петър Иванов, председател на СО на СЕБ в Плевен участваха в преговорите за нов колективен трудов договор в дружеството. Работодателят г-н Алеш Дамм, Председател на УС и синдикатите от СЕБ, КНСБ и КТ Подкрепа положиха подписите си под новия КТД на 09.12.2011.

 

Нов КТД в "Топлофикация София" ЕАД

29.09.2011

В "Топлофикация София" ЕАД се подписа нов Колективен трудов договор, със срок на действие две години. Председателят на синдикалната организация на СЕБ в ТР София – изток Борис Ахилов участва в преговорите.

 

Споразумение в "Топлофикация София" ЕАД

04.08.2011

Синдикалните организации от СЕБ, НСФЕБ и ФЕ "Подкрепа" в "Топлофикация София" ЕАД, подписаха Споразумение за изготвяне и представяне на общ проект за Колективен трудов договор в дружеството. Председателят на синдикалната секция на Съюза на енергетиците в България в "Топлофикация София" ЕАД, ТР София-изток - Борис Петков взе участие в изработването на проекта.

 

Споразумение между синдикати и работодател в "ЧЕЗ България" ЕАД

21.07.2011

Георги Боздев, председател на СО в "ЧЕЗ България" ЕАД, Благоевград, в качеството си на упълномощен представител на СЕБ взе участие в работна среща, по покана на Изпълнителния директор на "ЧЕЗ България" ЕАД г-н Петър Баран. Приета беше Програма за прекратяване на трудовите правоотношения по реда на чл.331 от КТ за работниците и служителите от дружеството. Програмата регламентира действията на Работодателя във връзка с отправянето на предложение по смисъла на чл.331, ал.1 от КТ за прекратяване на трудов договор срещу уговорено обезщетение.

 

Пресконференция на СЕБ

15.07.2011

Днес от 12.00 ч. в Националния пресклуб "София прес" се проведе пресконференция на Съюза на енергетиците в България /СЕБ/ и Независимата синдикална Федерацията на енергетиците в България /НСФЕБ-КНСБ/ . Тема на събитието беше: "Другото, но истинско лице на "Топлофикация София" ЕАД”. Присъстваха Николай Драгомиров - председател на СЕБ, Величка Стаматова - Секретар на СЕБ, Борислав Борисов - член на УС на СЕБ и колеги от НСФЕБ. Какво искаме ние: Незабавно възстановяване на социалния диалог в дружеството и ликвидиране на социалното напрежение. Работодателят да съдейства активно за подписване на нов КТД до 31.08.2011 г. Да бъде спрян психологическия натиск върху работниците и провежданата кампания от работодателя в дружеството по игнориране на КТД чрез индивидуално трудово договаряне.

 

Представен е проект за КТД в "Топлофикация София" ЕАД

06.07.2011

Събранието на пълномощниците на "Топлофикация София" ЕАД проведено на 30.06.2011 г. за избор на проект за КТД, избра съвместният проект на синдикалните организации на Съюза на енергетиците в България и НСФЕБ, КНСБ. С писмо К-840/ 06.07.2011 Изп. директор г-н Стоян Цветанов получи препис-извлечение от протокола на Събранието на пълномощниците и проекта за КТД на СО на СЕБ и СО на НСФЕБ. В едномесечен срок работодателят е задължен да покани синдикатите на преговори.

 

СЕБ предостави синдикална помощ

19.11.2010

По молба на председателя на СО „АДС” Язовири и каскади Таня Шифелбайн, СЕБ се включи в кампанията за набиране на средства за лечението на Светослав Георгиев – служител в предприятие „Язовири и каскади” и член на синдикалната органицзация „АДС” Язовири и каскади”. Проявявайки съпричастност към призива на колегите, управителният съвет на СЕБ предостави хиляда лева синдикална помощ.

 

Двадесетата национална конференция на СЕБ

12.11.2010

На 12 и 13 ноември 2010 г. се проведе Двадесетата национална конференция на СЕБ. Делегатите на Конференцията се поздравиха с двадесетгодишния юбилей и отчетоха успешна синдикална дейност в защита на интересите на работниците и служителите, членове на Съюза.Разнопосочна и продължителна беше дискусията по трета точка от дневния ред за членство на СЕБ в друга синдикална организация. Приемайки, че СЕБ е алтернатива и модел на свободен синдикализъм в демократично общество, делегатите се обединиха и решиха организацията да продължи да съществува самостоятелно. Избран бе нов Управителен съвет, с председател г-н Николай Драгомиров.

 

СЕБ участаства в обучение

15.09.2010

На 14 и 15 септември 2010 г. СЕБ взе участие в обучение на тема „Международни и национални измерения на социалния диалог в ерата на глобализацията”, по покана на Центъра за развитие на човешки ресурси и регионални инициативи към МТСП. Д-р Теодор Дечев, председател на Съюза за стопанска инициатива очерта законовата рамка на социалния диалог на европейско ниво и значението на социалния диалог като ключов фактор за разширяване на ЕС.

 

Нов Колективен трудов договор в "ЕСО" ЕАД

11.08.2010

На 11.08.2010 г. в Електроенергиен системен оператор ЕАД, дъщерно дружество на НЕК ЕАД беше подписан нов Колективен трудов договор. Отказвайки да участват в изготвянето на общ проект за КТД КНСБ и КТ Подкрепа внесоха два отделни самостоятелни проекта - един от Синдикат Електропренос, НФЕ, КНСБ , ФСО ФЕ КТ Подкрепа и един от НСФЕБ-КНСБ.

Въпреки, че на общото събрание спечели проекта внесен от Синдикат Електропренос, НФЕ, КНСБ , ФСО ФЕ КТ ‘’ПОДКРЕПА’’, като страна по КТД, без да е изяснен принципа за привилегия и погазвайки чл. 51а ал.3 от Кодекса на труда, г-н Иван Йотов подписа КТД с трите синдиката, включително и с НСФЕБ, чийто проект беше отхвърлен от Събранието на пълномощниците. Синдикалните организации на НПС НПФЕ Промяна и СЕБ бяха отстранени от участие в колективното трудово договаряне.

Синдикалният данък, изразен чрез присъединителна вноска в размер на 100 лева на работник или служител, които не е член на КНСБ и КТ Подкрепа е безпрецедентен рекет.

 

Колективен трудов договор в НЕК ЕАД

04.08.2010

На 04.08.2010 г. се подписва КТД в НЕК ЕАД. Явното нежелание на федерациите от КНСБ и КТ Подкрепа да бъде изготвен общ проект за КТД, доведе до отстраняване от колективното трудово договаряне на три легитимни синдикални организации в дружеството.

 Copyright © 2018 Union of Bulgarian Power Engineers. All rights reserved. Designed by AV Design Group