Управление

Органи на управление

5
Национална конференция

Върховен орган на Съюза, който изменя и допълва устава, избира и освобождава членове на управителния съвет, приема основни насоки и програма за дейността на СЕБ.

5
Управителен съвет

Постоянно действащ колективен орган. Организира, координира и ръководи цялостната дейност на СЕБ, съгласно устава и Правилник за устройство и дейност на управителния съвет на СЕБ. Избира се за срок от четири години.

5
Съюзен съвет

Колективен консултативен орган на Съюза на енергетиците в България. Членове на Съюзния съвет са председателите на секции, членовете на Управителния съвет и Контролния съвет, съгласно Правилник за устройство и дейност на СЕБ.

5
Контролен съвет

Контролният съвет изготвя годишен бюджет и финансов отчет.

Управителен съвет

Николай Любчев Драгомиров

Председател

Искрен Иванов Искров

Зам.Председател

Борис Ахилов Петков

Зам.Председател

Величка Димитрова Стаматова

Секретар

Александър Илиев Симеонов

Член

Ивайло Димитров Ангелов

Член

Ангел Димитров Зотев

Член

Контролен съвет

Петя Илиева Трайкова

Председател

Маргарита Василева Хаджийска

Член

ИМЕ

Член

ЗА ВРЪЗКА С НАС

 Copyright © 2020 www.seb-bg.com Union of Bulgarian Power Engineers. All rights reserved. Designed by AV Design Group