Структура

 В Съюза на енергетиците в България членуват двадесет и пет секции в дружества от енергийния сектор. Членуването в СЕБ е доброволно.

Членство

Индивидуален член

Индивидуален член на секцията може да бъде всяко физическо лице, което приема Устава на СЕБ и не е член на друга синдикална организация. Членовете на секцията се приемат от управителния съвет на секцията въз основа на подадено писмено заявление, в което изрично е декларирано приемането на Устава. Всеки член на СЕБ получава защита на своите синдикални права и безплатна правна помощ.

Синдикална секция

Синдикална секция на СЕБ се учредява от не по-малко от трима работници и служители, работещи в едно предприятие, които са запознати и приемат устава на сдружението и определят размера на членския внос. Председателят на синдикалната секция изпращат до Управителния съвет на СЕБ два документа – учредителен протокол и заявление за членство.
Синдикалната секция придобива качеството на юридическо лице на основание чл. 10 от Устава на СЕБ и чл. 49 от Кодекса на труда.Синдикалната секция представлява и защитава своите членове пред работодателите, изпълнителната и съдебната власти и органите на държавната администрация и участва в колективното трудово договаряне на основание чл. 51 от Кодекса на труда, на чл.1 на Конвенция №98 за правото на организиране на колективно договаряне и чл.1 – чл.31 от Европейската социална харта.

Секции на СЕБ

 

„ЧЕЗ Разпределение България” АД, София

Председател: Ангел Зотев

Учредена: 10.10.2000 г

 

„ЧЕЗ Разпределение България” АД, Разлог

Председател: Владимир Коюмджиев

Учредена: 17.12.2009 г

 

„ЧЕЗ Електро България” АД

Председател: Емилиян Маринов

Учредена: 14.11.2017 г

 

„Електроразпределение Юг” ЕАД, Пловдив

Председател: Минчо Велков

Учредена: 30.01.2020 г

 

„Електроразпределение Север” АД, Габрово

Председател: Ивайло Ангелов

Учредена: 23.06.2000 г

 

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги” ЕАД, Варна

Председател: Михаела Илиева

Учредена: 02.07.2019 г

 

ЕСО ЕАД, МЕР София област

Председател: Захари Димитров

Учредена: 03.10.2000 г

 

АЕЦ Козлодуй ЕАД

Председател: Валентин Белов

Учредена: 28.10.1999 г

 

„ЧЕЗ Разпределение България” АД, Благоевград

Председател: Александър Домозетски

Учредена: 05.10.2000 г

 

„ЧЕЗ Разпределение България” АД, Враца

Председател: Звездомир Костов

Учредена: 18.07.2000 г

 

„ЧЕЗ България” ЕАД, Благоевград

Председател: Георги Боздев

Учредена: 22.05.2007 г

 

„ЕНЕРГО-ПРО Варна” ЕООД, Варна

Председател: Росица Цолова

Учредена: 17.12.2013 г

 

„Електроразпределение Север” АД, Горна Оряховица

Председател: Иван Иванов

Учредена: 12.06.2012 г

 

ЕСО ЕАД, МЕР Стара Загора

Председател: Искрен Искров

Учредена: 17.07.2000 г

 

ЕСО ЕАД, МЕПР Кюстендил

Председател: Елеонора Манова

Учредена: 21.02.2020 г.

 

„Топлофикация Русе” ЕАД

Председател: Снежана Тодорова

Учредена: 17.07.2000 г

 

„ЧЕЗ Разпределение България” АД, Плевен

Председател: Валентин Маринов

Учредена: 16.11.2001 г

 

„ЧЕЗ Разпределение България” АД, МУЗ Запад

Председател: Рашо Иванов

Учредена: 05.06.2017 г

 

„ЕВН Център за услуги” ЕООД, Пловдив

Председател: Стоянка Стефанова

Учредена: 16.01.2012 г

 

„Електроразпределение Север” АД, Варна

Председател: Снежанка Георгиева

Учредена: 20.09.2000 г

 

„ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД, Варна

Председател: Галина Първанова

Учредена: 12.02.2007 г

 

ЕСО ЕАД, МЕПР Сливен

Председател: Никола Николов

Учредена: 05.10.2000 г

 

ЕСО ЕАД, МЕР Русе

Председател: Евгени Денчев

Учредена: 21.11.2003 г

 

„Топлофикация София” ЕАД, ТЕЦ „София Изток”

Председател: Борис Петков

Учредена: 20.05.1992 г

ЗА ВРЪЗКА С НАС

 Copyright © 2020 www.seb-bg.com Union of Bulgarian Power Engineers. All rights reserved. Designed by AV Design Group