Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседание на 07.03.2018 г. в състав:Председател: Донка Чакърова и Членове:Илиана Славовска и Емил Димитров отхвърли Касационната жалба на седем синдикални организации на КНСБ в „ЕВН Електроснабдяване” ЕАД и „ЕВН Електроразпределение” ЕАД. Налице е пряка дискриминация по смисъла на чл.4,ал.2 във връзка с &1,т.7 от ДР на ЗЗДискр., извършвана от всички страни, участвали в сключването на КТД на 19.12.2013 г. за периода 2014-2015 г. чрез договаряне на парична вноска като „абсолютно” условие за индивидуално присъединяване към КТД, като накърняващо добрите нрави и заобикалящи закона, в нарушение нормата на чл.8, ал.3 от Кодекса на труда поради синдикално членство.