Новини

„Топлофикация Русе“ ЕАД

На 13 май 2020 г. в "Топлофикация Русе" ЕАД се подписа нов Колективен трудов договор. Председателят на синдикалната организация на СЕБ г-жа Снежана Тодорова, заедно с колегите от КНСБ и КТ "Подкрепа" участваха в преговорите.

повече информация

Върховен административен съд

На 29.07.2019 г. е направено разпореждане от председателя на Върховния административен съд г-н Георги Чолаков, за образуване на тълкувателно дело за приемане на тълкувателно решение от общото събрание на колегиите на Върховния административен съд относно приемане на тълкувателно решение по въпроса: "Предвиждането(договарянето) в Колективен трудов договор(КТД) на присъединителна (парична) вноска за индивидуалното присъединяване към него от лице/лица ,които не са членове на синдикалните организации(синдикатите),страна на последния КТД ,представлява ли проява на пряка дискриминация към тези лица по смисъла на чл.4, ал.2 във връзка с § 1,т.7 от ЗЗДискр. и съответно нарушаване разпоредбите на чл.18 от ЗЗДискр.; чл.8,ал.3 от КТ;чл.50,ал.2 от КТ и чл.57, ал.2 от КТ?" Решение

повече информация

Благотворителна кампания „Заедно за Цвети#Любов”

С решение на Националната конференция Съюзът на енергетиците в България участва в благотворителната кампания за набиране на средства за лечението на Цветомир Красимиров Чалъков. Детето е на пет години с диагноза тумор в надбъбречната жлеза.Предстои дълъг период на лечение – химиотерапия , лъчетерапия и имплантиране на стволови клетки. Моля, станете съпричастни и се присъединете към кампанията.

повече информация

Решение N 6986 от 29.05.2018 г. на ВАС срещу дружествата на ЕВН

Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседание на 07.03.2018 г. в състав:Председател: Донка Чакърова и Членове:Илиана Славовска и Емил Димитров отхвърли Касационната жалба на седем синдикални организации на КНСБ в „ЕВН Електроснабдяване” ЕАД и „ЕВН Електроразпределение” ЕАД. Налице е пряка дискриминация по смисъла на чл.4,ал.2 във връзка с &1,т.7 от ДР на ЗЗДискр., извършвана от всички страни, участвали в сключването на КТД на 19.12.2013 г. за периода 2014-2015 г. чрез договаряне на парична вноска като „абсолютно” условие за индивидуално присъединяване към КТД, като накърняващо добрите нрави и заобикалящи закона, в нарушение нормата на чл.8, ал.3 от Кодекса на труда поради синдикално членство.

повече информация

Искане от г-жа Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет за приемане на тълкувателно решение, с правно основание чл. 124, ал.1 от Закона за съдебната власт

„Висшият адвокатски съвет счита, че установеното противоречие в практиката на отделни състави на Върховен административен съд, е основание да бъде постановено тълкувателно решение, за да бъде преодоляна противоречивата съдебна практика и да бъде дадено задължително тълкуване на закона, което да доведе до предвидимост на правосъдието по така поставения въпрос. „Предвиждането (договарянето) в Колективен трудов договор (КТД) на присъединителна (парична) вноска за индивидуалното присъединяване към него от лице/лица, които не са членове на синдикалните организации (синдикатите), страна по последния КТД, представлява ли проява на пряка дискриминация към тези лица по смисъла на чл. 4, ал. 2 във връзка с § 1, т. 7 от ЗЗДискр. и съответно нарушаване разпоредбите на чл. 18 от ЗЗДискр.; чл. 8, ал. 3 от КТ; чл. 50, ал. 2 от КТ и чл. 57, ал. 2 от КТ?” ЗА ВРЪЗКА С НАС Copyright © 2020 www.seb-bg.com Union of Bulgarian Power Engineers. All rights reserved. Designed by AV Design Group

повече информация

Съюзът на енергетиците в България е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписвания към министъра на правосъдието.

Съюзът на енергетиците в България е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписвания към министъра на правосъдието.

повече информация

Заседание на ВАС

Пето отделение по повод Касационната жалба на КНСБ по дело №10900 срещу присъединителната вноска в КТД в „ЕВН Електроснабдяване” ЕАД и „ЕВН Електроразпределение”ЕАД.

повече информация

Нов КТД в „ЕВН Център за услуги” ЕООД, Пловдив

По неизвестни причини работодателят е преустановил събирането на членски внос на членовете на СЕБ в дружеството. Синдикалната организация на СЕБ не е поканена за участие в колективното трудово договаряне. Годишният размер на присъединителните вноски не може да бъде по-малък от 48 лева за една година и не по-малък от 96 лева за две години.

повече информация

Иницииране приемането на тълкувателно решение

Молба за иницииране приемането на тълкувателно решение до Омбуцмана на Република България г-жа Мая Манолова, до Министъра на правосъдието на Република България г-жа Цецка Цачева, до Главния прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров, до Председателя на Върховния административен съд г- н Георги Чолаков и до Председателя на Висшия адвокатски съвет г- жа Ралица Негенцова.

повече информация

Решение на Върховен административен съд по касационна жалба на НФЕ КНСБ и НСФЕБ КНСБ

С Решение №9184 Върховният административен съд отмени Решение № 106 от 07.01.2016 г. на Административен съд София и Решение N300 от 01.09.2015 г. на Комисията за защита от дискриминация по делото срещу присъединителните вноски в Браншовия колективен трудов договор.Съдиите Йовка Дражева и Еманоил Митев защитават становището, че “ Присъединителната вноска може да бъде определена като имуществен принос на работника и служителя в полза на колективното договаряне и форма на възмездност срещу правата, уговорени в КТД, които работникът и служителят ще ползва по индивидуалното си трудово правоотношение след присъединяване към КТД”. Съдия Диана Добрева – докладчик по делото счита първоистанционното решение за правилно – „Вноската има селективен и ограничителен за социалния диалог характер, посредством който се въвежда необосновано третиране”.

повече информация

Решение №3201 на Върховен административен съд по касационна жалба на работнички от „Топлофикация Перник” АД

„Дружеството в качеството на работодател е третирало по различен начин част от своите служителии и то въз основа на защитим признак по чл.4, ал.1 от Закона.Фактите по делото установяват по безспорен начин, че работници, които не са отговаряли на изискванията за минимален образователен ценз и квалификация са оставени на работа/или трудовите им правоотношения са прекратени при по-благоприятни условия със съответно изплащане на обезщетения/.Тези действия на работодателя, при липса на данни за извършен подбор или приети критерии, обективират неблагоприятно третиране при сравнимо положение на сходна ситуация относно защитим признак „образование”.

повече информация

Нов КТД в „Енерго-ПРО мрежи” АД и „Енерго-ПРО” ЕАД

След дълги преговори бяха подписани Колективни трудови договори в дружествата на Енерго-ПРО. Присъединяването към КТД на работници и служители, които не членуват в синдикатите, страна по КТД става само с писмено заявление.

повече информация

ЗА ВРЪЗКА С НАС

 Copyright © 2020 www.seb-bg.com Union of Bulgarian Power Engineers. All rights reserved. Designed by AV Design Group