На 29.07.2019 г. е направено разпореждане от председателя на Върховния административен съд г-н Георги Чолаков, за образуване на тълкувателно дело за приемане на тълкувателно решение от общото събрание на колегиите на Върховния административен съд относно приемане на тълкувателно решение по въпроса: „Предвиждането(договарянето) в Колективен трудов договор(КТД) на присъединителна (парична) вноска за индивидуалното присъединяване към него от лице/лица ,които не са членове на синдикалните организации(синдикатите),страна на последния КТД ,представлява ли проява на пряка дискриминация към тези лица по смисъла на чл.4, ал.2 във връзка с § 1,т.7 от ЗЗДискр. и съответно нарушаване разпоредбите на чл.18 от ЗЗДискр.; чл.8,ал.3 от КТ;чл.50,ал.2 от КТ и чл.57, ал.2 от КТ?“

Решение